top of page

werkwijze

Werkwijze.

 

In mijn eigen praktijk bied ik individuele- en groepspsychotherapie naast therapie met echtparen en gezinnen.

In de eerste gesprekken wil ik samen met U een zo goed mogelijk beeld proberen te vormen van wat het probleem is en wat U als cliënt van de therapie verwacht. ROM onderzoek en aanvullend psychologisch onderzoek maken altijd deel uit van deze diagnostische fase. Nadat ik een beeld heb van uw situatie en uw voorgeschiedenis doe ik in overleg met U een voorstel over hoe we het probleem benoemen en langs welke weg daar mogelijk verbetering in te brengen is. Ik doe een voorstel voor het soort behandeling dat volgens mij is geïndiceerd. Vaak spreek ik aan het begin van de therapie een aantal gesprekken af waarna we samen de balans opmaken en de voortgang bespreken.

 

 

Vergoeding van de behandeling

 • vanaf 2022 is een nieuw werkwijze ingevoerd voor de financiering van GGZ hulp,                                            Het 'Zorgprestatiemodel'  (ZPM) vervangt het oude DBC model. Voor U als patiënt verandert er weinig,

 • De bedoeling is dat U als patiënt meer zich gaat krijgen op de uren die zijn besteed aan de zorg door de behandelaar. Zie voor een nadere uitleg de folder "Zorgprestatiemodel"  hieronder de hoofdletter P

 

 • Met de meeste Zorgverzekeraars heb ik in 2024 als een behandelaar een contract afgesloten en afhankelijk van het soort verwijzing worden behandelingen geheel of volledig vergoed binnen het basispakket. Toch is het goed om dit zowel in de praktijk als bij uw verzekering na te gaan, omdat de kosten anders gedeeltelijk voor uw eigen rekening kunnen komen. 

 • In 2024 is de praktijk niet gecontracteerd bij  Caresque dit ivm zeer ongunstige contract voorwaarden

 • Het systeem van vergoedingen van GGZ hulp is in 2014 drastisch gewijzigd. De huisarts bepaald voor welke vorm van zorg U in aanmerking komt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘Generalistische basis GGZ’ en de ‘Gespecialiseerde GGZ’. De meeste behandelingen voer ik uit in het kader van de gespecialiseerde GGZ. Een deel van de behandelingen voer ik uit binnen de basis GGZ. Het is dus belangrijk dat de huisarts de juiste verwijzing doet. Bij twijfel is zo nodig overleg mogelijk.

 •  De kosten van de behandeling tellen mee bij het verplichte eigen risico van € 385,= (2022)  Dit bedrag wordt geïnd door uw zorgverzekeraar.

 • Over uw klachten wordt alleen de hoofdgroep vermeld bij de zorgverzekeraar, zoals bijvoorbeeld: ‘stemmingsstoornis’ of ‘angststoornis’. Het is mogelijk een verzoek te doen geen diagnose informatie aan de verzekeraar door te geven.

 • De regering heeft besloten om vanaf 2013 relatie-, of gezinstherapie en nog een aantal diagnoses niet meer in het basispakket van uw zorgverzekeraar te vergoeden. Deze vorm van behandeling zal door de verzekerden zelf moeten worden betaald. Sommige verzekeraars bieden aanvullingen via de aanvullende regelingen. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Er kunnen redenen zijn waarom u liever niet wilt dat uw gegevens bij uw ziektekostenverzekeraar of huisarts bekend zijn.
  In dat geval kunt u ook zelf uw behandeling vergoeden.
  De kosten van een prive-consult bedragen dan €150,- per sessie.

 • Wanneer contacten per telefoon of post/email inhoudelijk van aard zijn wordt de tijd ook  bij uw verzekeraar gedeclareerd.

 

Rechten, plichten en spelregels

 

Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren per email of rechtstreeks afgezegd te worden.  De verzekeraar vergoedt sinds 2012 geen 'no show'. Niet nagekomen afspraken worden tegen het reguliere uurtarief bij u in rekening gebracht.  Afspraken beginnen en eindigen op de afgesproken tijd. Wanneer er langer dan een maand geen contact is zonder dat dit nadrukkelijk zo is afgesproken wordt de behandeling afgesloten en wordt de rekening naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Na overleg is het mogelijk de behandeling eventueel weer te hervatten

Voor zover relevant voor uw behandeling kan er tussen mij en uw huisarts of eventuele andere verwijzer of medisch specialist uitwisseling plaatsvinden van gegevens.

Binnen de praktijk gelden de op de website beschreven werkwijze, afspraken over contacten en wettelijke kaders.

De administratie van het ZPM en de facturatie vindt plaats via “INCURA” medische software.

Vanaf 2013 neem ik deel aan Routine Outcome Monitoring  (ROM)onderzoek. Dit instrument is in het leven geroepen om de kwaliteit van behandelingen beter te kunnen toetsen en houdt in dat u op gezette tijden gevraagd kan worden vragenlijsten in te vullen. Uw gegevens worden geanonimiseerd beheerd op een landelijke databank onder de vlag van de LVVP (Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten

 

Als geregistreerd psychotherapeut ben ik gehouden aan de beroepscode psychotherapeut opgesteld door het Ministerie van WVS. deze is te vinden op www.lvvp.nl 

 

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er sprake van en overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten.  Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Naast recht op geheimhouding, dossierinzage, heeft u recht een klacht in te dienen.

 

Als u niet tevreden bent over mij vraag ik U dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Heeft u ernstige klachten en een gesprek lost niets op, dan kunt U terecht bij de Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten www.lvvp.nl.    (W-docx aanklikken voor klachtenregeling)

 

Toetsing: Binnen de praktijk neem ik deel aan regelmatige intervisie binnen de praktijk. Behandelingen worden getoetst met collega’s van de praktijk.  Voorts neem ik deel aan het Visitatie traject van de LVVP. De praktijk is recent gevisiteerd in november 2021. (PDF Visitatie aanklikken)

Per 01-01-2017 behoort elke BIG hulpverlener een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit document kunt U hieronder aanklikken om te bekijken. 

 

 

 

 

 

Er kan nog niets worden gereserveerd. Kom later terug.
bottom of page